HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - ترقية البرنامج الثابت

background image

ةرادإ

ﺞﺘﻨﻤﻟا

ARWW

background image

ARWW

ﺔﻴﻗﺮﺕ

ﺞﻡﺎﻧﺮﺒﻟا

ﺖﺏﺎﺜﻟا

١٢٤

background image

٧

ﻞﺣ

ﻞآﺎﺸﻤﻟا

ﺔﻤﺉﺎﻗ

ﻖﻘﺤﺘﻟا

ﻞﺤﻟ

تﻼﻜﺸﻤﻟا

ﻞﻡاﻮﻌﻟا

ﻲﺘﻟا

ﺮﺙﺆﺕ

ﻰﻠﻋ