HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Índex

background image

Índex

A

a doble cara

manual (Mac) 89

a doble cara manual

Mac 89

Windows 72

accessoris

encàrrec 44

número de referència 52

accessoris d'emmagatzematge USB

impressió des de 108

adreça IP

configuració 14, 18

adreça IPv4 112

adreça IPv6 113

AirPrint

compatibilitat 104

connexió 104

nom del producte 104

resolució de problemes 105

ajuda en línia, tauler de control

9, 134

ajuda, tauler de control 9, 134

ajustament de documents

Mac 90

ajustar documents

Windows 84

alta capacitat de 3.500 fulls

orientació 39

aturada d'una sol·licitud

d'impressió

Mac 94

Windows 92

B

Bonjour

identificació 114

botí Inicia

tauler de control 9

botó Ajuda

tauler de control 8

botó Atura

tauler de control 8

botó d'encès/apagat, ubicació 4

botó de carpeta

tauler de control 8

botó Elimina

tauler de control 8

botó Enrere

tauler de control 9

Botó OK (d'acord/selecciona) 8

botons, tauler de control 8

C

cable USB

número de referència 52

caixa de sortida

posició 4

cancel·lació d'una sol·licitud

d'impressió

Mac 94

Windows 92

canvi de mida de documents

Mac 90

canviar la mida dels documents

Windows 84

capçalera

mode de configuració

alternativa 29

orientació 30

càrrega

cartutxos de tòner 53

Safata 1 31

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 39

safata per a 500 fulls 37

safates 2 i 3 34

càrrega de fitxers, Mac 119

cartutxos

altres fabricants 45, 54

cinta de segellat 53

embussos, eliminar 145

emmagatzematge 54

missatges d'estat 8

números de comanda 54

pestanya d'extracció 53

reciclatge 54

substitució 55

tambor d'imatges 53

xip de memòria 53

cartutxos de tòner

altres fabricants 45, 54

càrrega 53

cinta de segellat 53

embussos, eliminar 145

emmagatzematge 54

missatges d'estat 8

números de comanda 54

números de referència 49

pestanya d'extracció 53

reciclatge 54

substitució 55

tambor d'imatges 53

xip de memòria 53

cinta de segellat dels cartutxos de

tòner 53

comunicador dúplex

embussos, elimineu 150

número de referència 52

configuració

adreça IP 14, 18

mode d'hibernació 123

configuració d'impressió

servidor web incrustat d'HP

116

configuració d'USB, Mac 16

configuració d'USB, Windows 12

CAWW

Índex

171

background image

configuració de còpia

servidor web incrustat d’HP

116

configuració de seguretat

servidor web incrustat d'HP

117

configuració de xarxa

servidor web incrustat d'HP

118

Configuració del Mode

econòmic 155

configuració general

servidor web incrustat d'HP

115

configurar

tipus o mida del paper a les

safates 27

connexió

a l'AirPrint 104

USB amb el Windows 12

USB amb Mac 16

connexió elèctrica

ubicació 5, 6

connexió USB

solució de problemes 162

consumibles

reciclatge 54

contra les falsificacions dels

subministraments 46

controlador d'impressió universal

d'HP 60

Controlador mòbil HP ePrint 103

controladors

canvi de mides de paper 92

canvi de paràmetres (Mac) 63

canvi de paràmetres

(Windows) 62

tipus de paper 26

universal 60

valors predefinits (Mac) 88

controladors d'impressió

admesos 60

controladors d'impressió (Mac)

canvi de paràmetres 63

paràmetres 88

controladors d'impressió

(Windows)

canvi de paràmetres 62

controladors d'impressió per al

Windows

admesos 60

controladors PCL

universal 60

D

dels llocs web

Informes de fraus 46

desinstal·lació del programari de

Mac 170

desinstal·lar el programari del

Windows 169

discs durs

codificats 126

doble cara

manual (Windows) 72

dreceres (Windows)

creació 67

utilització 65

dues cares, impressió a

paràmetres (Windows) 70

dues cares, impressió a les

Windows 72

dúplex (a dues cares), impressió

paràmetres (Windows) 70

dúplex manual

orientació 30

E

Easy-access USB

tauler de control 9

eines de solució de problemes

servidor web incrustat d'HP

117

eliminació del programari de

Mac 170

embussos

àrea de cartutx del tòner 145

autonavegació 137

causes dels 136

comunicador dúplex, elimineu

150

fusor 148

Safata 1 138

safata 2 o safata 3 139

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 142

safata de sortida 138

safata per a 500 fulls 141

ubicacions 137

embussos de paper

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 142

emmagatzemar

cartutxos de tòner 54

emmagatzemar, tasques

creació (Windows) 96

emmagatzematge de tasques

amb Windows 96

paràmetres de Mac 98

emmagatzematge, tasca

paràmetres de Mac 98

emmagatzematge, tasques

impressió 99

supressió 99

encàrrec

subministraments i accessoris

44

entrada de gran capacitat de

3.500 fulls

capacitat 39

errors

programari 165

estat

HP Utility, Mac 119

estat del cartutx del tòner 153

estat dels consumibles 153

etiquetes

capacitat de la safata 1 30

impressió (Windows) 78

explorador web, requeriments

servidor web incrustat HP 114

Explorer, versions admeses

servidor web incrustat HP 114

F

factors de rendiment

Safata 1 132

falsificacions

de subministraments 46

fletxa amunt

tauler de control 8

fletxa avall

tauler de control 8

fletxes

amunt, al tauler de control 8

avall, al tauler de control 8

172

Índex

CAWW

background image

fonts

càrrega, Mac 119

formatadora

seguretat 126

fullets

creació (Windows) 86

imprimir (Mac) 90

fusor

embussos 148

G

gestió de la xarxa 112

H

horitzontal, orientació

canviar (Mac) 89

HP ePrint, utilització 102

HP Smart Print 107

HP Utility 119

HP Utility, Mac 119

HP Web Jetadmin 121

HP, servidor web incrustat (EWS)

característiques 114

I

impressió

des d'accessoris

d'emmagatzematge USB

108

paràmetres (Mac) 88

tasques emmagatzemades 99

impressió a dues cares

Mac 89

impressió a les dues cares

paràmetres (Windows) 70

impressió d'accés senzill des

d'USB 108

impressió sense cables

AirPrint 104

impressió universal, controlador

60

imprimir a les dues cares

Mac 88, 89

imprimir dúplex

Mac 88, 89

indicador lluminós A punt

tauler de control 9

indicador lluminós d'atenció

tauler de control 9

indicadors lluminosos, tauler de

control 8

inicia sessió

tauler de control 125

instal·lació

producte en xarxes amb cables,

Windows 14

producte en xarxes cablejades,

Mac 18

programari, xarxes cablejades

(Mac) 19

programari, xarxes cablejades

(Windows) 15

Internet Explorer, versions admeses

servidor web incrustat HP 114

interruptor d'alimentació,

ubicació 4

IPsec 125

J

Jetadmin, HP Web 121

L

Llista de comprovació

problemes 130

Lloc web antifrau d'HP 46

LL

llista d'altres enllaços

servidor web incrustat d'HP

118

llista de fonts PCL

descripció 10

llista de fonts PS

descripció 10

lloc web antifrau 46

llocs web

controlador d'impressió

universal 60

HP Web Jetadmin,

descàrrega 121

M

Mac

eliminació del programari 170

paràmetres del controlador

63, 88

problemes, solució 167

Macintosh

HP Utility 119

Mapa de menús d'administració

descripció 10

marques d'aigua

impressió (Windows) 93

imprimir (Mac) 95

màscara de subxarxa 112

memòria

inclosa 2

memòria DIMM

seguretat 126

menús, tauler de control

accés 9

microprogramari

actualitzar, Mac 120

mida de paper

canvi 92

mida del paper

configurar 27

mides de la pàgina

ajustament d'un document

perquè s'adeqüi a

(Windows) 84

mides de pàgina

ajustament d'un document

perquè s'adeqüi a (Mac) 90

missatges

llums, tauler de control 8

missatges d'error

llums, tauler de control 8

mode d'hibernació

activar 123

desactivar 123

mode de capçalera alternativa

29

múltiples pàgines per full

impressió (Windows) 74

imprimir (Mac) 89

N

neteja

camí del paper 154

Netscape Navigator, versions

admeses

servidor web incrustat HP 114

números de referència

accessoris 52

cable USB 52

cartutxos de tòner 49

número de referència 52

peces de substitució 49

safates 52

CAWW

Índex

173

background image

servidor d'impressió sense

cables 52

subministraments 49

O

orientació

alta capacitat de 3.500 fulls

39

canviar (Mac) 89

safata 1 30

safata per a 500 fulls 36

safates 2 i 3 33

selecció, Windows 76

orientació de pàgina

canviar (Mac) 89

orientació horitzontal

selecció, Windows 76

orientació vertical

selecció, Windows 76

P

pàgina d'estat dels consumibles

descripció 10

pàgina d'estat dels serveis web

descripció 10

pàgina d'utilització

descripció 10

pàgina de configuració

descripció 10

pàgina de configuració actual

descripció 10

pàgina de directori de fitxers

descripció 10

pàgines d'informació

impressió o consulta 10

servidor web incrustat d'HP

115

pàgines de la portada

impressió amb un paper diferent

(Windows) 81

pàgines de separació de tasques

101

pàgines en blanc

col·locació entre tasques

d'impressió 101

pàgines per full

selecció (Windows) 74

seleccionar (Mac) 89

pàgines per minut 2

paper

capacitar de la safata de 500

fulls 36

capacitat de la safata 1 30

capacitat de les safates 2 i 3

33

càrrega de la safata 1 31

càrrega de les safates 2 i 3

34

configurar el tipus o la mida de

la safata 27

embussos 136

mides admeses 22

mides de paper admeses 22

portades, amb un paper

diferent 81

primera i última pàgina, amb un

paper diferent 81

safata d'alta capacitat de

3.500 fulls 39

safata de capacitat d'entrada

d'alta capacitat de 3.500

fulls 39

selecció 154

tipus admesos 26

paper compatible 22

paper especial

impressió (Windows) 78

paper especial per a portades

imprimir (Mac) 90

paper, encàrrec 44

paper, mides

seleccionar (Mac) 94

seleccionar mides

personalitzades (Windows)

93, 94

paper, problemes de recollida

resolució 135

Paràmetre d’Economode 122

paràmetres

controladors 62

controladors (Mac) 63

restauració dels de fàbrica

133

valors predefinits del

controlador (Mac) 88

paràmetres de controlador de Mac

Emmagatzematge de tasques

98

passarel·la predeterminada,

configuració 112

passarel·la, configuració

predeterminada 112

peces de substitució

números de referència 49

pestanya d'extracció dels cartutxos

de tòner 53

portades, paper

imprimir (Mac) 90

ports

ubiqueu 6

ports de la interfície

ubicació 5, 6

primera pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 81

programa d'hibernació

paràmetre 123

programari

desinstal·lació al Windows

169

desinstal·lació de Mac 170

HP Utility 119

instal·lació, xarxes cablejades

(Mac) 19

instal·lació, xarxes cablejades

(Windows) 15

problemes 165

R

reciclatge de consumibles 54

recuperació

embussos 151

requeriments de l'explorador

servidor web incrustat HP 114

requeriments del sistema

servidor web incrustat HP 114

resoldre

problemes d'impressió USB de

fàcil accés 160

resolució de problemes

AirPrint 105

llista de comprovació 130

no hi ha resposta 158

problemes de connectivitat

directa 162

problemes de connexió USB

162

174

Índex

CAWW

background image

problemes de xarxa 163

resposta lenta 159

restaura paràmetres de fàbrica

133

S

Safata 1

càrrega de paper 31

embussos 138

safata 1

capacitat 30

orientació 30

Safata 2

càrrega de paper 34

safata 2

eliminar embussos 139

Safata 3

càrrega de paper 34

safata 3

eliminar embussos 139

safata d'alta capacitat

càrrega 39

eliminació d'embussos 142

safata d'alta capacitat de 3.500

fulls

càrrega 39

eliminació d'embussos 142

safata d'entrada de 500 fulls

número de referència 52

safata de 500 fulls

capacitat 36

eliminar embussos de paper

141

safata de gran capacitat per a

3.500 fulls

número de referència 52

safata de sortida

capacitat 41

embussos 138

safata per a 500 fulls

càrrega 37

orientació 36

safates

càrrega de paper 31

configuració 27

incloses 2

números de referència 52

ubiqueu 4

safates 2 i 3

capacitat 33

orientació 33

seguretat

disc dur codificat 126

seguretat IP 125

serveis web d'HP

activació 118

serveis web d'HP, activació 102

servidor d'impressió

número de referència 52

servidor d'impressió Jetdirect

número de referència 52

servidor d'impressió sense cables

número de referència 52

servidor web incrustat (EWS)

assignació de contrasenyes

125

característiques 114

connexió de xarxa 114

servidor web incrustat (EWS) d'HP

connexió de xarxa 114

servidor web incrustat d'HP

configuració d'impressió 116

configuració de l'AirPrint 105

configuració de seguretat 117

configuració de xarxa 118

configuració general 115

eines de solució de problemes

117

llista d'altres enllaços 118

pàgines d'informació 115

serveis web d'HP 118

servidor web incrustat d’HP

configuració de còpia 116

sobre

capacitat de la safata 1 30

sobres

orientació 30

solució

problemes de connectivitat

directa 162

problemes de xarxa 163

solució de problemes

embussos 136, 137

problemes amb Mac 167

problemes d'alimentació del

paper 135

problemes d'impressió USB de

fàcil accés 160

sortida, safates

ubiqueu 4

subministraments

altres fabricants 45, 54

encarregueu 44

estat, visualització amb HP

Utility 119

número de referència 49

substitució dels cartutxos de

tòner 55

subministraments d'altres

fabricants 45, 54

subministraments falsificats 46

subministraments, estat

missatges del tauler de control

8

substitució dels cartutxos de tòner

55

supressió

tasques emmagatzemades 99

T

tambor

imatges 53

tambor d'imatges 53

tapes, ubicació 4

tasques emmagatzemades

creació (Mac) 98

creació (Windows) 96

impressió 99

supressió 99

tauler de control

ajuda 9, 134

botons 8

llums 8

pantalla 8

ubicació 4

TCP/IP

configuració manual dels

paràmetres IPv4 112

configuració manual dels

paràmetres IPv6 113

teclat

numèric al tauler de control 8

tecles numèriques

tauler de control 8

tipus de paper

configurar 27

seleccionar (Mac) 90

seleccionar (Windows) 78

CAWW

Índex

175

background image

transparències

capacitat de la safata 1 30

impressió (Windows) 78

U

USB

Easy-access al tauler de

control 9

Ú

última pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 81

ús de l'energia, optimització 122

V

valors predefinits (Mac) 88

velocitat, optimització 122

vertical, orientació

canviar (Mac) 89

W

Windows

controlador d'impressió

universal 60

paràmetres del controlador 62

X

xarxa

paràmetres, canvi 112

paràmetres, visualització 112

xarxes

adreça IPv4 112

adreça IPv6 113

compatibles 2

HP Web Jetadmin 121

màscara de subxarxa 112

passarel·la predeterminada

112

xarxes, amb cables

instal·lar producte, Mac 18

instal·lar producte, Windows

14

xip de memòria

cartutx de tòner 53

176

Índex

CAWW

background image
background image

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF235-90903*

*CF235-90903*

CF235-90903