HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

adresa IPv4 110

adresa IPv6 111

AirPrint

název produktu 102

odstraňování potíží 103

podpora 102

připojení 102

alternativní režim hlavičkového

papíru 29

B

bezdrátový tisk

AirPrint 102

bezdrátový tiskový server

číslo dílu 52

Bonjour

identifikace 112

brána, výchozí nastavení 110

brožury

tisk (Mac) 89

vytváření (Windows) 85

Č

čísla dílů

bezdrátový tiskový server 52

číslo dílu 52

kabel USB 52

náhradní díly 49

příslušenství 52

spotřební materiál 49

tonerové kazety 49

zásobníky 52

D

duplexní tisk

Mac 87

duplexní tisk (oboustranný tisk)

nastavení (Windows) 69

E

Explorer, podporované verze

integrovaný webový server

HP 112

externí úložiště USB

tisk z 106

F

firmware

aktualizace, Mac 118

fixační jednotka

uvíznutí 146

fólie

kapacita zásobníku 1 30

tisk (Windows) 77

formátor

zabezpečení 124

formát papíru

konfigurace 27

změna 90

formáty papíru

výběr (Mac) 92

výběr vlastních formátů (Mac)

92

výběr vlastních formátů

(Windows) 91

H

hlášení

kontrolky ovládacího panelu 8

hlavičkový papír

konfigurace alternativního

režimu 29

orientace 30

hlavní vypínač, umístění 4

HP, univerzální tiskový ovladač

61

HP ePrint, použití 100

HP Smart Print 105

HP Utility 117

HP Utility, Mac 117

HP Web Jetadmin 119

CH

chybová hlášení

kontrolky, ovládací panel 8

chyby

software 163

I

implementovaný webový server

(EWS)

funkce 112

implementovaný webový server HP

nastavení kopírování 114

nastavení tisku 114

implementovaný webový server HP

(EWS)

funkce 112

indikátor Pozor

ovládací panel 8

indikátor Připraveno

ovládací panel 9

informační stránka

vestavěný webový server HP

113

informační stránky

tisk nebo zobrazení 10

instalace

produkt v sítích propojených

kabely, Mac 17

software, kabelové sítě (Mac)

18

software, kabelové sítě

(Windows) 15

zařízení v kabelových sítích,

Windows 14

CSWW

Rejstřík

169

background image

integrovaný webový server

přiřazení hesla 123

integrovaný webový server (EWS)

připojení k síti 112

integrovaný webový server HP

nastavení funkce AirPrint 103

nastavení zabezpečení 115

síťové nastavení 116

webové služby HP 116

integrovaný webový server HP

(EWS)

připojení k síti 112

Internet Explorer, podporované

verze

integrovaný webový server

HP 112

IP adresa

konfigurace 14, 17

IPsec 123

J

jednotka pro oboustranný tisk

číslo dílu 52

uvíznutí, odstranění 149

Jetadmin, HP Web 119

K

kabel USB

číslo dílu 52

kazety

objednací čísla 54

od jiného výrobce než HP 45,

54

paměťový čip 53

recyklace 54

skladování 54

stavová hlášení 8

těsnicí páska 53

uvíznutí, odstranění 144

výměna 55

zatažení za očko 53

zobrazovací válec 53

klávesnice

numerická na ovládacím

panelu 8

klávesy s číslicemi

ovládací panel 8

konfigurace

IP adresa 14, 17

typ nebo formát papíru

v zásobnících 27

konfigurace rozhraní USB, Mac

16

konfigurace rozhraní USB,

Windows 12

konfigurační stránka

popis 10

kontrolky ovládacího panelu 8

kontrolní seznam

potíže 128

kryty, umístění 4

M

Mac

nastavení ovladače 63, 87

odebrání softwaru 168

problémy, řešení potíží 165

Macintosh

HP Utility 117

mapa nabídky správa

popis 10

maska podsítě 110

N

nabídky ovládacího panelu

přístup 9

načtení souboru, Mac 117

náhradní díly

čísla dílů 49

nápověda, ovládací panel 9, 132

nápověda online, ovládací panel

9, 132

nastavení

obnovení výrobního 131

ovladače 62

ovladače(Mac) 63

předvolby ovladače (Mac) 87

režim spánku 121

nastavení EconoMode 120, 154

nastavení kopírování

implementovaný webový server

HP 114

nastavení ovladače systému Mac

ukládání úlohy 96

nastavení tisku

integrovaný webový server

HP 114

nastavení velikosti dokumentů

Mac 89

nastavení zabezpečení

integrovaný webový server

HP 115

Netscape Navigator, podporované

verze

integrovaný webový server

HP 112

O

obálka

kapacita zásobníku 1 30

obálky

orientace 30

obecné nastavení

Vestavěný webový server HP

113

objednávání

spotřební materiál a

příslušenství 44

obnovení výrobního nastavení

131

oboustranný tisk

Mac 87

nastavení (Windows) 69

ruční (Mac) 87

ruční (Windows) 71

odebrání softwaru pro počítače

Macintosh 168

odinstalace softwaru v systému

Mac 168

odinstalace softwaru v systému

Windows 167

odstraňování

uložené úlohy 97

odstraňování potíží

AirPrint 103

potíže s přímým tiskem z portu

USB 158

potíže s připojením USB 160

odstraňování problémů

problémy s podáváním papíru

133

Vestavěný webový server HP

115

orientace

velkokapacitní zásobník na

3 500 listů 39

výběr, Windows 75

170

Rejstřík

CSWW

background image

zásobník 1 30

zásobník na 500 listů 36

zásobníky 2 a 3 33

změna (Mac) 88

orientace na šířku

výběr, Windows 75

změna (Mac) 88

orientace na výšku

výběr, Windows 75

změna (Mac) 88

orientace stránky

změna (Mac) 88

ovládací panel

displej 8

kontrolky 8

nápověda 9, 132

tlačítka 8

umístění 4

ovladače

nastavení (Mac) 87

předvolby (Macintosh) 87

typy papíru 26

univerzální 61

změna formátu papíru 90

změna nastavení (Mac) 63

změna nastavení (Windows)

62

ovladače PCL

univerzální 61

ovladače tisku (Mac)

nastavení 87

změna nastavení 63

Ovladač HP ePrint Mobile 101

P

padělaný spotřební materiál 46

paměť

obsažená 2

paměťové moduly DIMM

zabezpečení 124

paměťový čip

tonerová kazeta 53

papír

kapacita velkokapacitního

vstupního zásobníku na

3 500 listů 39

kapacita zásobníku 1 30

kapacita zásobníků 2 a 3 33

kapacita zásobníku na 500

listů 36

konfigurace typu nebo formátu

papíru v zásobníku 27

obálky, použití jiného papíru

80

plnění zásobníku 1 31

plnění zásobníku 2 a 3 34

podporované formáty 22

podporované formáty papíru

22

podporované typy 26

první a poslední stránka, použití

jiného papíru 80

uvíznutí 134

velkokapacitní vstupní zásobník

na 3 500 listů 39

výběr 153

papír, objednávání 44

papír, titulní stránky

tisk (Mac) 89

pevné disky

šifrované 124

písma

načtení, Mac 117

plán spánku

nastavení 121

plnění

velkokapacitní vstupní zásobník

na 3 500 listů 39

zásobník 1 31

zásobník na 500 listů 37

zásobníky 2 a 3 34

počet stránek na list

výběr (Mac) 88

výběr (Windows) 73

počet stránek za minutu 2

podporovaný papír 22

porty

umístění 6

porty rozhraní

umístění 5, 6

poslední stránka

tisk na jiný papír (Windows)

80

požadavky na prohlížeč

integrovaný webový

server HP 112

požadavky na webový prohlížeč

integrovaný webový

server HP 112

pravý spotřební materiál 46

prázdné stránky

umístění mezi tiskové úlohy 99

problémy s podáváním papíru

řešení 133

první stránka

tisk na jiný papír (Windows)

80

předvolby (Mac) 87

přihlášení

ovládací panel 123

přihrádky, výstupní

umístění 4

Přímý tisk ze zařízení USB

ovládací panel 9

připojení

k funkci AirPrint 102

rozhraní USB a počítače Mac

16

rozhraní USB a systém

Windows 12

připojení USB

odstraňování potíží 160

přípojka pro napájení

umístění 5, 6

příslušenství

číslo dílu 52

objednávání 44

R

recyklace spotřebního materiálu

54

režim spánku

povolení 121

zakázání 121

ruční oboustranný tisk

Mac 87

orientace 30

Windows 71

rychlost, optimalizace 120

Ř

řešení

potíže s přímým tiskem z portu

USB 158

problémy se sítí 161

přímé připojení 160

řešení potíží

kontrolní seznam 128

problémy se sítí 161

problémy v systému Mac 165

CSWW

Rejstřík

171

background image

přímé připojení 160

uvíznutí 134, 135

řešení problémů

AirPrint 103

pomalá reakce 157

žádná reakce 157

S

seznam dalších odkazů

Vestavěný webový server HP

116

seznam písem PCL

popis 10

seznam písem PS

popis 10

sítě

adresa IPv4 110

adresa IPv6 111

HP Web Jetadmin 119

maska podsítě 110

podporované 2

výchozí brána 110

sítě, kabelové

instalace zařízení, Mac 17

instalace zařízení, Windows

14

síťové

nastavení, změna 110

nastavení, zobrazení 110

síťové nastavení

integrovaný webový server

HP 116

skladování

tonerové kazety 54

software

HP Utility 117

instalace, kabelové sítě (Mac)

18

instalace, kabelové sítě

(Windows) 15

odebrání v systému Windows

167

odinstalace u počítače

Macintosh 168

problémy 163

speciální papír

tisk (Windows) 77

speciální papír pro titulní stránky

tisk (Mac) 89

spotřeba energie, optimalizace

120

spotřební materiál

čísla dílů 49

objednání 44

od jiného výrobce než HP 45,

54

padělek 46

recyklace 54

stav, zobrazení v nástroji

HP Utility 117

výměna tonerových kazet 55

spotřební materiál, stav

hlášení ovládacího panelu 8

spotřební materiál od jiného

výrobce než HP 45, 54

správa sítě 110

stav

HP Utility, Mac 117

stav spotřebního materiálu 152

stav tonerové kazety 152

stránka adresáře souborů

popis 10

stránka aktuálního nastavení

popis 10

stránka stavu spotřebního materiálu

popis 10

stránka stavu webových služeb

popis 10

stránka využití

popis 10

stránky obálky

tisk na jiný papír (Windows)

80

stránky oddělení úloh 99

Š

šipka dolů

ovládací panel 8

šipka nahoru

ovládací panel 8

šipky

dolů, na ovládacím panelu 8

nahoru, na ovládacím panelu

8

štítky

kapacita zásobníku 1 30

tisk (Windows) 77

T

TCP/IP

ruční konfigurace parametrů

IPv4 110

ruční konfigurace parametrů

IPv6 111

těsnicí páska na tonerové kazetě

53

tisk

nastavení (Mac) 87

uložené úlohy 97

z externího úložiště USB 106

tisk na obě strany

Windows 71

tisk na obě strany média

nastavení (Windows) 69

tiskové ovladače

podporované 60

tiskové ovladače (Windows)

změna nastavení 62

tiskové ovladače pro systém

Windows

podporované 60

tiskový server

číslo dílu 52

tiskový server Jetdirect

číslo dílu 52

tisk z připojeného zařízení USB

106

tlačítka, ovládací panel 8

tlačítko Domů

ovládací panel 9

tlačítko Nápověda

ovládací panel 8

Tlačítko OK 8

tlačítko Složka

ovládací panel 8

tlačítko Smazat

ovládací panel 8

tlačítko Stop

ovládací panel 8

tlačítko Zpět

ovládací panel 9

tonerové kazety

čísla dílů 49

objednací čísla 54

od jiného výrobce než HP 45,

54

paměťový čip 53

recyklace 54

172

Rejstřík

CSWW

background image

skladování 54

stavová hlášení 8

těsnicí páska 53

uvíznutí, odstranění 144

vkládání 53

výměna 55

zatažení za očko 53

zobrazovací válec 53

typ papíru

konfigurace 27

výběr (Windows) 77

typy papíru

výběr (Mac) 88

U

ukládání úloh

v systému Windows 94

ukládání úlohy

nastavení systému Mac 96

úlohy, uložené

odstraňování 97

tisk 97

vytváření (Windows) 94

uložená, úloha

nastavení systému Mac 96

uložené úlohy

odstraňování 97

tisk 97

vytváření (Mac) 96

vytváření (Windows) 94

univerzální tiskový ovladač 61

USB

přímý tisk pomocí ovládacího

panelu 9

uvíznutí

automatický postup 135

fixační jednotka 146

jednotka pro oboustranný tisk,

odstranění 149

obnovení 150

olbast tonerové kazety 144

příčiny 134

umístění 135

velkokapacitní vstupní zásobník

na 3 500 listů 141

zásobník 1 136

zásobník 2 nebo 3 137

zásobník na 500 listů 139

uvíznutí médií

výstupní přihrádka 136

uvíznutý papír

velkokapacitní vstupní zásobník

na 3 500 listů 141

V

válec

zobrazovací 53

velikosti stránky

přizpůsobení dokumentu

velikosti stránky (Mac) 89

přizpůsobení dokumentu

velikosti stránky (Windows)

83

velkokapacitní vstupní zásobník na

3 500 listů

číslo dílu 52

odstranění uvíznutého papíru

141

plnění 39

velkokapacitní zásobník

odstranění uvíznutého papíru

141

plnění 39

velkokapacitní zásobník na

3 500 listů

orientace 39

Vestavěný webový server HP

informační stránka 113

obecné nastavení 113

odstraňování problémů 115

seznam dalších odkazů 116

více stránek na list

tisk (Mac) 88

tisk (Windows) 73

vkládání

tonerové kazety 53

vodoznaky

tisk (Mac) 92

tisk (Windows) 91

vstupní zásobník na 500 listů

číslo dílu 52

vstup velkokapacitního zásobníku

na 3 500 listů

kapacita 39

vyčištění

dráha papíru 153

výchozí brána, nastavení 110

výkonnostní faktory

Zásobník 1 130

výměna tonerových kazet 55

vypínač napájení, umístění 4

výstupní přihrádka

kapacita 41

umístění 4

uvíznutí 136

W

webové služby HP

povolení 116

webové služby HP, povolení 100

webové stránky

nahlášení podvodu 46

webové stránky proti podvodům

46

Webové stránky společnosti HP pro

nahlášení podvodu 46

weby

HP Web Jetadmin, stahování

119

univerzální tiskový ovladač 61

Windows

nastavení ovladače 62

univerzální tiskový ovladač 61

Z

zabezpečení

šifrovaný pevný disk 124

zabezpečení protokolu IP 123

zásobník 1

kapacita 30

orientace 30

uvíznutí 136

vkládání papíru 31

zásobník 2

odstranění uvíznutého papíru

137

vkládání papíru 34

zásobník 3

odstranění uvíznutého papíru

137

vkládání papíru 34

zásobník na 500 listů

kapacita 36

odstranění uvíznutého papíru

139

orientace 36

plnění 37

zásobníky

čísla dílů 52

konfigurace 27

CSWW

Rejstřík

173

background image

obsažené 2

umístění 4

vkládání papíru 31

zásobníky 2 a 3

kapacita 33

orientace 33

zastavení požadavku na tisk

Mac 92

Windows 90

zatažení za očko na tonerové

kazetě 53

zkratky (Windows)

použití 64

vytvoření 66

změna měřítka dokumentů

Windows 83

změna velikosti dokumentů

Mac 89

Windows 83

zobrazovací válec 53

zrušení požadavku na tisk

Mac 92

Windows 90

174

Rejstřík

CSWW

background image
background image

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF235-90904*

*CF235-90904*

CF235-90904