HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Karta Obecné

background image

Karta Obecné

Tabulka 6-2

Karta Obecné vestavěného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Přizpůsobení ovládacího panelu

Mění uspořádání, zobrazuje nebo skrývá položky na ovládacím panelu, mění
nastavení výchozího jazyka.

Konfigurace rychlého nastavení

Konfiguruje úlohy dostupné v oblasti Rychlé nastavení na hlavní obrazovce
ovládacího panelu zařízení.

CSWW

Integrovaný webový server HP

113

background image

Tabulka 6-2

Karta Obecné vestavěného webového serveru HP (pokračování)

Nabídka

Popis

Výstrahy

Nastavuje e-mailová upozornění pro různé události týkající se produktu a
spotřebního materiálu.

Nabídka Správa na ovládacím
panelu

Zobrazuje strukturu nabídky Správa na ovládacím panelu.

POZNÁMKA:

Na této obrazovce lze konfigurovat nastavení, integrovaný

webový server HP však poskytuje i rozšířené možnosti konfigurace, které jsou
dostupné prostřednictvím nabídky Správa.

AutoSend

Konfiguruje produkt tak, aby odesílal automatické e-mailové zprávy týkající se
konfigurace produktu a spotřebního materiálu na určené e-mailové adresy.

Upravit další odkazy

Přidává nebo upravuje odkaz na jiné webové stránky. Tento odkaz se zobrazí
v oblasti Další odkazy na všech stránkách integrovaného webového serveru HP.

Informace o objednání

Zadejte informace o objednávaných náhradních tonerových kazetách. Tyto
informace se zobrazí na stránce stavu spotřebního materiálu.

Informace o zařízení

Přidělení názvu a inventárního čísla produktu. Zadejte jméno hlavní kontaktní
osoby, která obdrží informace o produktu.

Jazyk

Nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují informace vestavěného webového serveru
HP.

Datum a čas

Nastavení data a času nebo synchronizace s časovým serverem sítě.

Nastavení úspory energie

Umožňuje nastavení nebo úpravu času probuzení, času spánku a zpoždění
přechodu do režimu spánku. Pro každý den v týdnu a pro volné dny lze nastavit
různé možnosti časovače. Můžete také nastavit, jaké interakce s produktem způsobí
probuzení z režimu spánku.

Zálohování a obnovení

Vytvoří záložní soubor obsahující data produktu a uživatele. V případě potřeby lze
pomocí tohoto souboru obnovit data produktu.

Obnovit výrobní nastavení

Obnovení nastavení produktu na hodnoty stanovené ve výrobě.

Instalační služba řešení

Umožňuje instalaci softwarových programů jiných výrobců, které mohou rozšířit
funkce produktu.

Upgrade firmwaru

Umožňuje stažení a instalaci souborů pro upgrade firmwaru.

Služby pro kvóty a statistiky

Poskytuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím statistiky úloh.