עזרה HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

שמתשמל ךירדמ

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2012

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

CF235-90911

Edition 2, 11/2012

רוכזא

םינמיס

םיירחסמ

Adobe

®

,

Adobe Photoshop

®

,

Acrobat

®

,

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe

Systems Incorporated

.

Apple

וגולהו

לש

Apple

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

,

םימושרה

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

iPod

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

.

iPod

רתומ

הקתעהל

קר

האשרהב

תיטפשמ

וא

לש

לעב

תויוכזה

.

לא

בונגת

הקיסומ

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

הראב

"

ב

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

תורכיה

םע

רצומה

................................................................................................................................................

1

האוושה

ןיב

םירצומ

...................................................................................................................................

2

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................

4

טבמ

ינמי

ימדק

לע

רצומה

..........................................................................................................

4

טבמ

ילאמש

ימדק

לע

רצומה

......................................................................................................

5

תואיצי

קשממ

..........................................................................................................................

6

םוקימ

לש

רפסמה

ירודיסה

רפסמו

םגדה

......................................................................................

7

חול

הרקבה

..............................................................................................................................................

8

תסירפ

חול

הרקבה

...................................................................................................................

8

הרזע

לש

חול

הרקבה

................................................................................................................

9

תוחוד

רצומה

..........................................................................................................................................

10

2

רוביח

רצומה

תנקתהו

הנכותה

.............................................................................................................................

11

רוביח

רצומה

בשחמל

תרזעב

לבכ

USB

תנקתהו

הנכותה

)

Windows

(

............................................................

12

רוביח

רצומה

תשרל

תרזעב

לבכ

תשר

תנקתהו

הנכותה

)

Windows

(

...............................................................

14

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

..............................................................................................

14

תנקתה

הנכותה

.....................................................................................................................

15

רוביח

רצומה

בשחמל

תרזעב

לבכ

USB

תנקתהו

הנכותה

)

Mac OS X

(

..........................................................

16

רוביח

רצומה

תשרל

תרזעב

לבכ

תשר

תנקתהו

הנכותה

)

Mac OS X

(

.............................................................

17

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

..............................................................................................

17

תנקתה

הנכותה

.....................................................................................................................

18

3

ישגמ

טלק

ילסו

טלפ

...........................................................................................................................................

21

ילדוג

ריינ

םיכמתנ

...................................................................................................................................

22

יגוס

ריינ

םיכמתנ

.....................................................................................................................................

26

תעיבק

הרוצת

לש

םישגמ

.........................................................................................................................

27

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תעב

תניעט

ריינ

.....................................................................................

27

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

ךכ

םיאתיש

תורדגהל

תדובע

הספדה

.........................................................

27

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תועצמאב

חול

הרקבה

.............................................................................

28

Alternative letterhead mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

(

............................................................................

29

שגמ

1

..................................................................................................................................................

30

iii

HEWW

background image

תלוביק

שגמה

ןוויכו

ריינה

.........................................................................................................

30

ןעט

תא

שגמ

1

......................................................................................................................

31

שגמ

2

שגמו

3

.......................................................................................................................................

33

תלוביק

שגמה

ןוויכו

ריינה

.........................................................................................................

33

ןעט

שגמ

2

שגמו

3

.................................................................................................................

34

םישגמ

ל

-

500

תונויליג

.............................................................................................................................

36

תלוביק

שגמ

ל

-

500

תונויליג

ןוויכו

ריינ

........................................................................................

36

תניעט

ריינ

םישגמב

ל

-

500

תונויליג

...........................................................................................

37

שגמ

לעב

תלוביק

ההובג

לש

3,500

תונויליג

................................................................................................

39

שגמ

הנזה

ל

-

3,500

תונויליג

לעב

תלוביק

ההובג

ןוויכו

ריינ

.............................................................

39

תניעט

שגמה

לעב

תלוביקה

ההובגה

לש

3,500

תונויליג

...............................................................

39

שומיש

תויורשפאב

טלפ

ריינה

...................................................................................................................

41

לס

טלפ

................................................................................................................................

41

4

םיקלח

,

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

........................................................................................................................

43

תנמזה

םיפלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

...................................................................................................

44

תוינידמ

HP

יבגל

םירמוח

םילכתמ

םניאש

תרצותמ

HP

.................................................................................

45

רתא

טנרטניאה

לש

HP

המחלמל

םיפויזב

...................................................................................................

46

הספדה

רשאכ

תינסחמ

רנוטה

העיגה

ףוסל

הייח

םירעושמה

...........................................................................

47

לעפה

וא

תבשה

תא

תויורשפאה

לש

Very Low Settings

)

תורדגה

סלפמ

ךומנ

דואמ

(

חולב

הרקבה

....................

48

םיקלח

םינתינה

ןוקיתל

לע

-

ידי

חוקלה

..........................................................................................................

49

םירזיבא

................................................................................................................................................

52

תינסחמ

רנוט

.........................................................................................................................................

53

טבמ

לע

תינסחמ

רנוט

.............................................................................................................

53

עדימ

לע

תינסחמ

רנוטה

..........................................................................................................

54

רוזחימ

תינסחמ

רנוט

..............................................................................................

54

ןוסחא

תוינסחמ

רנוט

..............................................................................................

54

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

רנוט

ןניאש

תרצותמ

HP

....................................................

54

תפלחה

תינסחמ

רנוטה

...........................................................................................................

55

5

הספדה

.............................................................................................................................................................

59

ילהנמ

הספדה

םיכמתנ

)

Windows

(

...........................................................................................................

60

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................

60

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................

61

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Windows

(

..................................................................................................

62

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

62

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

62

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

62

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Mac OS X

(

.................................................................................................

63

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

63

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

63

HEWW

iv

background image

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

63

תומישמ

הספדה

)

Windows

(

...................................................................................................................

64

שומיש

רוציקב

ךרד

הספדהל

)

Windows

(

..................................................................................

64

תריצי

ירוציק

ךרד

הספדהל

)

Windows

(

.....................................................................................

66

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Windows

(

............................................................................

69

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Windows

(

..................................................................................

71

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

)

Windows

(

...............................................................................

73

תריחב

ןוויכ

הספדהה

)

Windows

(

............................................................................................

75

תריחב

גוס

ריינה

)

Windows

(

..................................................................................................

77

תספדה

דומעה

ןושארה

וא

ןורחאה

לע

ריינ

הנוש

)

Windows

(

........................................................

80

תמאתה

לדוג

ךמסמ

לדוגל

ףדה

)

Windows

(

..............................................................................

83

תריצי

תרבוח

)

Windows

(

.......................................................................................................

85

תומישמ

הספדה

)

Mac OS X

(

.................................................................................................................

87

שומיש

הכרעב

תרדגומ

שארמ

הספדהל

)

Mac OS X

(

..................................................................

87

תריצי

הכרע

תרדגומ

שארמ

הספדהל

)

Mac OS X

(

.....................................................................

87

הספדה

תיטמוטוא

לע

ינש

ידצ

ףדה

)

Mac OS X

(

........................................................................

87

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Mac OS X

(

................................................................................

87

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

)

Mac OS X

(

.............................................................................

88

תריחב

ןוויכ

הספדהה

)

Mac OS X

(

..........................................................................................

88

תריחב

גוס

ריינה

)

Mac OS X

(

................................................................................................

88

תספדה

דומע

רעש

)

Mac OS X

(

..............................................................................................

89

יוניש

לדוג

לש

ךמסמ

ךכ

םיאתיש

לדוגל

ףדה

)

Mac OS X

(

............................................................

89

תריצי

תרבוח

)

Mac OS X

(

.....................................................................................................

89

תומישמ

הספדה

תופסונ

)

Windows

(

.........................................................................................................

90

לוטיב

תדובע

הספדה

)

Windows

(

............................................................................................

90

תריחב

לדוג

ריינה

)

Windows

(

.................................................................................................

90

תריחב

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

)

Windows

(

...............................................................................

90

תספדה

ינמיס

םימ

)

Windows

(

................................................................................................

91

תומישמ

הספדה

תופסונ

)

Mac OS X

(

.......................................................................................................

92

לוטיב

תדובע

הספדה

)

Mac OS X

(

..........................................................................................

92

תריחב

לדוג

ריינה

)

Mac OS X

(

...............................................................................................

92

תריחב

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

)

Mac OS X

(

.............................................................................

92

תספדה

ינמיס

םימ

)

Mac OS X

(

..............................................................................................

92

ןוסחא

תודובע

הספדה

רצומב

....................................................................................................................

94

תריצי

הדובע

תנסחואמ

)

Windows

(

..........................................................................................

94

תריצי

הדובע

תנסחואמ

)

Mac OS X

(

........................................................................................

96

תספדה

הדובע

הנסחואש

.........................................................................................................

97

תקיחמ

הדובע

תנסחואמ

..........................................................................................................

97

תפסוה

ףד

דירפמ

ןיב

תודובע

)

Windows

(

..................................................................................................

99

שומיש

ב

-

HP ePrint

.............................................................................................................................

100

שומישה

להנמב

ןקתה

HP ePrint Mobile Driver

.....................................................................................

101

v

HEWW

background image

שומיש

ב

-

Apple AirPrint

......................................................................................................................

102

רוביח

רצומה

ל

-

AirPrint

........................................................................................................

102

רותיא

םש

רצומה

לש

AirPrint

...............................................................................................

102

הספדה

מ

-

AirPrint

..............................................................................................................

102

יוניש

םש

רצומה

לש

AirPrint

.................................................................................................

103

ןורתפ

תויעב

ב

-

AirPrint

........................................................................................................

103

שומישה

ב

-

HP Smart Print

(Windows)

................................................................................................

104

שומיש

תספדהב

USB

השיגב

הריהמ

.......................................................................................................

105

תספדה

םיכמסמ

תועצמאב

USB

השיגב

הריהמ

........................................................................

106

6

לוהינ

רצומה

....................................................................................................................................................

107

תעיבק

תורדגה

תשר

IP

.........................................................................................................................

108

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

................................................................................................

108

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

............................................................................................

108

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

חולמ

הרקבה

..............................................................

108

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv6 TCP/IP

חולמ

הרקבה

..............................................................

109

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

לש

HP

.................................................................................................

110

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................

110

ינייפאמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................

111

הייסיטרכה

Information

)

עדימ

(

............................................................................

111

הייסיטרכה

General

)

יללכ

(

..................................................................................

111

הייסיטרכה

Print

)

ספדה

(

......................................................................................

112

הייסיטרכה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

...........................................................

113

הייסיטרכה

Security

)

החטבא

(

..............................................................................

113

הייסיטרכה

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

(

........................................

114

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

.................................................................

114

המישרה

Other links

)

םירושיק

םיפסונ

(

..................................................................

114

HP Utility (Mac OS X)

.......................................................................................................................

115

תחיתפ

HP Utility

...............................................................................................................

115

ינייפאמ

תינכות

תורישה

לש

HP

..............................................................................................

115

שומיש

תנכותב

HP Web Jetadmin

.......................................................................................................

117

תורדגה

ןוכסיח

.....................................................................................................................................

118

הספדה

םע

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

...................................................................................

118

המאתה

תיבטימ

לש

תוריהמ

וא

לוצינ

היגרנא

............................................................................

118

תרדגה

בצמ

הניש

.................................................................................................................

118

רדגה

ןומזת

הניש

.................................................................................................................

119

ינייפאמ

החטבאה

לש

רצומה

...................................................................................................................

121

תורהצה

אשונב

החטבא

.........................................................................................................

121

תחטבא

IP

..........................................................................................................................

121

הסינכ

רצומל

.......................................................................................................................

121

תאצקה

המסיס

תכרעמל

........................................................................................................

121

HEWW

vi

background image

הכימת

הנפצהב

:

םיקסיד

םיחישק

גוסמ

HP High-Performance Secure

....................................

122

תליענ

תבית

חול

םאה

...........................................................................................................

122

גורדש

תחשוק

רצומה

............................................................................................................................

123

7

ןורתפ

תויעב

....................................................................................................................................................

125

תמישר

תולועפ

עוציבל

ךרוצל

ןורתפ

תויעב

................................................................................................

126

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

.........................................................................................................

128

רוזחש

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

.......................................................................................................

129

הרזע

לש

חול

הרקבה

............................................................................................................................

130

ריינה

אל

ןזומ

הכלהכ

וא

אוהש

עקתנ

........................................................................................................

131

רצומה

אל

ףסוא

ריינ

.............................................................................................................

131

רצומה

ףסוא

תונויליג

ריינ

םיבורמ

............................................................................................

131

תעינמ

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................

131

רורחש

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................................

133

םימוקימ

לש

תומיסח

ריינ

.......................................................................................................

133

טווינ

יטמוטוא

ךרוצל

רורחש

תומיסח

........................................................................................

133

רורחש

תומיסח

רוזאב

לס

טלפה

.............................................................................................

134

רורחש

תומיסח

שגמב

1

........................................................................................................

134

רורחש

תומיסח

שגמב

2

וא

שגמב

3

........................................................................................

135

רורחש

תומיסח

ריינ

םישגמב

ל

-

500

תונויליג

.............................................................................

137

רורחש

תומיסח

שגמב

לעב

תלוביקה

ההובגה

לש

3,500

תונויליג

..................................................

138

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאב

תוינסחמ

רנוטה

...............................................................................

141

רורחש

תומיסח

ריינ

ב

-

Fuser

.................................................................................................

144

רורחש

תומיסח

ריינ

הדיחיב

הספדהל

וד

-

תידדצ

.........................................................................

145

יוניש

הרדגהה

Jam Recovery

)

רוזחש

תובקעב

תמיסח

ריינ

(

......................................................................

147

רופיש

תוכיא

הספדהה

...........................................................................................................................

148

הספדה

תינכותמ

תרחא

.........................................................................................................

148

עבק

תא

תרדגה

גוס

ריינה

רובע

תדובע

הספדהה

.......................................................................

148

תקידב

תרדגה

גוס

ריינה

)

Windows

(

.....................................................................

148

תריחב

תרדגה

גוס

ריינה

)

Mac OS X

(

...................................................................

148

תקידב

בצמ

תינסחמ

רנוטה

....................................................................................................

149

תספדה

ףד

יוקינ

...................................................................................................................

149

הקידב

תילאוזיו

לש

תינסחמ

רנוטה

..........................................................................................

150

תקידב

ריינה

תביבסו

הספדהה

...............................................................................................

150

שמתשה

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

.......................................................

150

תקידב

הביבסה

...................................................................................................

151

תקידב

תורדגהה

לש

EconoMode

.........................................................................................

151

ןויסינ

שמתשהל

להנמב

הספדה

רחא

.......................................................................................

152

תרדגה

רושיי

שגמה

ילאודיבידניאה

..........................................................................................

153

רצומה

אל

סיפדמ

וא

הספדההש

תיטיא

.....................................................................................................

154

רצומה

אל

סיפדמ

.................................................................................................................

154

vii

HEWW

background image

רצומה

סיפדמ

טאל

...............................................................................................................

154

ןורתפ

תויעב

תספדהב

USB

השיגנ

..........................................................................................................

155

טירפתה

Retrieve from USB

)

רוזחא

מ

-

USB

(

וניא

חתפנ

רשאכ

התא

רבחמ

תא

ןנוכ

Flash

גוסמ

USB

.................................................................................................................................

155

ץבוקה

אל

ספדומ

ןנוכמ

Flash

גוסמ

USB

................................................................................

156

ץבוקה

ךנוצרבש

סיפדהל

אל

עיפומ

טירפתב

Retrieve from USB

)

רוזחא

מ

-

USB

(

........................

156

ןורתפ

תויעב

רוביחב

USB

.....................................................................................................................

157

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיווק

.......................................................................................................................

158

רוביחה

יזיפה

לש

רצומה

יוקל

.................................................................................................

158

בשחמה

שמתשמ

תבותכב

IP

היוגש

רובע

רצומה

.......................................................................

158

בשחמה

וניא

חילצמ

רשקתל

םע

רצומה

....................................................................................

159

רצומה

שמתשמ

תורדגהב

תויוגש

רובע

רושיקה

תרושקתהו

ודה

-

תינוויכ

לש

תשרה

...........................

159

ןכתיי

תונכותש

תושדח

תומרוג

תויעבל

תומיאת

..........................................................................

159

ןכתיי

תרדגהש

בשחמה

וא

תנחת

הדובעה

היוגש

.......................................................................

159

רצומה

תבשומ

וא

תורדגהש

תשר

תורחא

תויוגש

........................................................................

159

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

)

Windows

(

.................................................................................................

160

להנמ

הספדה

רובע

רצומה

אל

עיפומ

הייקיתב

תוספדמ

...............................................................

160

תעדוה

האיגש

הגצוה

ךלהמב

תנקתה

הנכותה

...........................................................................

160

רצומה

אצמנ

בצמב

'

ןכומ

,'

ךא

אל

ספדומ

רבד

............................................................................

160

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

)

Mac OS X

(

................................................................................................

162

םש

רצומה

אל

עיפומ

תמישרב

םירצומה

המישרבש

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

וא

Print & Scan

)

הספדה

הקירסו

(

.................................................................................................................

162

אל

החלשנ

תדובע

הספדה

רצומל

יוצרה

....................................................................................

162

רצומה

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

USB

,

ךא

אוה

אל

עיפומ

המישרב

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

וא

Print & Scan

)

הספדה

הקירסו

(

רחאל

תריחב

להנמ

ןקתהה

.......................................................

162

תרסה

הנכותה

)

Windows

(

....................................................................................................................

164

תרסה

להנמ

הספדהה

)

Mac OS X

(

........................................................................................................

165

סקדניא

...............................................................................................................................................................

167

HEWW

viii

background image

1

תורכיה

םע

רצומה