HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Alternative letterhead mode (מצב נייר מכתבים חלופי)

background image

Alternative letterhead mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

(

שמתשה

ןייפאמב

Alternative Letterhead Mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

(

ךכ

לכותש

ןועטל

ריינ

םיבתכמ

וא

ריינ

ספדומ

שארמ

ךותל

שגמה

ותואב

ןפוא

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

וא

הקתעהה

,

ןיב

םא

התא

סיפדמ

וא

קיתעמ

דצל

דחא

לש

ןויליג

ריינה

וא

ינשל

םידדצה

לש

ןויליגה

.

תעב

שומישה

בצמב

הז

,

ןעט

ריינ

ותואב

ןפוא

םינעוטש

ריינ

רובע

הספדה

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

.

ידכ

שמתשהל

ןייפאמב

הז

,

לעפה

ותוא

תרזעב

םיטירפתה

חולב

הרקבה

לש

רצומה

.

ידכ

שמתשהל

ןייפאמב

הז

םע

Windows

,

ךילע

ליעפהל

תא

ןייפאמה

םג

להנמב

הספדהה

רידגהלו

תא

גוס

ריינה

להנמב

הספדהה

.

תלעפה

Alternative Letterhead Mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

(

תרזעב

םיטירפתה

חולב

הרקבה

לש

רצומה

1

.

חולב

הרקבה

לש

רצומה

,

ץחל

לע

ןצחלה

תיב

.

2

.

חתפ

תא

םיטירפתה

םיאבה

:

Administration

)

לוהינ

(

Manage Trays

)

לוהינ

םישגמ

(

Alternative Letterhead Mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

(

3

.

רחב

תורשפאב

Enable

)

לעפה

(

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ןצחלה

OK

)

רושיא

(

.

ידכ

סיפדהל

בצמב

Alternative Letterhead Mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

(

ב

-

Windows

,

עצב

תא

ךילהה

אבה

רובע

לכ

תדובע

הספדה

.

הספדה

בצמב

Alternative Letterhead Mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

) (

Windows

(

1

.

הנכותב

רחב

תורשפאב

Print

)

הספדה

.(

2

.

רחב

תא

רצומה

ץחלו

לע

ןצחלה

Properties

)

םינייפאמ

(

וא

לע

Preferences

)

תופדעה

.(

3

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

Advanced

)

םדקתמ

(

.

4

.

בחרה

תא

המישרה

Printer Features

)

ינייפאמ

תספדמה

(

.

5

.

חתפ

תא

המישרה

תחתפנה

Alternative Letterhead Mode

)

בצמ

ריינ

םיבתכמ

יפולח

(

ץחלו

לע

תורשפאה

On

)

לעפומ

(

.

6

.

ץחל

לע

ןצחלה

Apply

)

לחה

(

.

7

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

Paper/Quality

)

ריינ

/

תוכיא

.(

8

.

המישרב

תחתפנה

Paper type

)

גוס

ריינה

,(

רחב

תורשפאב

More

...

)

דוע

.(...

9

.

בחרה

תא

תמישר

תויורשפאה

לש

Paper type

:

)

גוס

ריינה

.(:

10

.

בחרה

תא

תמישר

תויורשפא

Other

)

רחא

(

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תורשפאה

Letterhead

)

ריינ

םיבתכמ

(

.

ץחל

לע

ןצחלה

OK

)

רושיא

.(

11

.

ץחל

לע

ןצחלה

OK

)

רושיא

(

ידכ

רוגסל

תא

תבית

ודה

-

חיש

Document Properties

)

ינייפאמ

ךמסמ

.(

תביתב

ודה

-

חיש

Print

)

ספדה

(

ץחל

לע

ןצחלה

OK

)

רושיא

(

ידכ

סיפדהל

תא

הדובעה

.

29

קרפ

3

ישגמ

טלק

ילסו

טלפ

HEWW

background image

שגמ

1

תלוביק

שגמה

ןוויכו

ריינה

ידכ

עונמל

תומיסח

,

ןיא

ןועטל

תא

שגמ

הנזהה

רתי

לע

הדימה

.

אדו

שארש

המירעה

אצמנ

תחתמ

ןווחמל

שגמה

אלמה

.

יבגל

ריינ

רצק

/

רצ

דבכו

/

קירבמ

,

ןעט

ריינ

דע

יצח

הבוגה

לש

ינווחמ

סלפמה

אלמה

.

הלבט

3-3

תלוביק

לש

שגמ

1

גוס

ריינ

םיטרפמ

תומכ

ריינ

חווט

:

60

ג

/'

מ

"

ר

דע

199

ג

/'

מ

"

ר

הבוג

המירע

יברמ

:

13

מ

"

מ

דע

100

תונויליג

לש

ריינ

60

דע

120

ג

/'

מ

"

ר

תוחפ

מ

-

100

תונויליג

ריינ

לש

120

דע

199

ג

/'

מ

"

ר

תופטעמ

75

ג

/'

מ

"

ר

דע

90

ג

/'

מ

"

ר

דע

10

תופטעמ

תוקבדמ

יבוע

ילמינימ

לש

0.23

מ

"

מ

הבוג

המירע

יברמ

:

13

מ

"

מ

םיפקש

יבועב

לש

0.10

דע

0.13

מ

"

מ

הבוג

המירע

יברמ

:

13

מ

"

מ

הלבט

3-4

ןוויכ

ריינ