HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series Көмектесіңдер

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Пайдаланушы нұсқаулығы

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде

, алдын

ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз

,

көшіруге

, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді

.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін

.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген

. Бұл құжаттағы

мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс

. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді

.

Бөлік нөмірі

: CF235-90967

Edition 2, 11/2012

Сауда белгілерінің иелері

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

, and

PostScript

®

Adobe Systems Incorporated

корпорациясының сауда белгілері

.

Apple жəне Apple логотипі — Apple

Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен
басқа елдердегі сауда белгілері

. iPod —

Apple Computer, Inc компаниясының
сауда белгісі

. iPod белгісі заңды немесе

құқық иесі рұқсат еткен көшірме үшін
қолданылады

. Музыканы ұрламаңыз.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ

-та тіркелген

сауда белгілері

.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі

.

background image

Maзмұны

1 Өніммен танысу ................................................................................................................. 1

Өнімдерді салыстыру

............................................................................................................. 2

Өнім көріністері

...................................................................................................................... 4

Өнімнің алдыңғы оң жақ көрінісі

............................................................................... 4

Өнімнің алдыңғы сол жақ көрінісі

............................................................................. 5

Интерфейстік порттар

............................................................................................. 6

Сериялық нөмір мен үлгі нөмірінің орны

.................................................................. 7

Басқару тақтасы

.................................................................................................................... 8

Басқару тақтасының орналасуы

.............................................................................. 8

Басқару тақтасының анықтамасы

............................................................................ 9

Өнім есептері

...................................................................................................................... 10

2 Өнімді жалғау жəне бағдарламаны орнату ......................................................................... 11

USB кабелін пайдаланып өнімді компьютерге жалғап, бағдарламаны орнатыңыз (Windows) . . 12
Желілік кабельді пайдаланып өнімді желіге қосып

, бағдарламаны орнатыңыз (Windows) ...... 14

IP мекенжайын конфигурациялау ........................................................................... 14
Бағдарламалық құралды орнату

............................................................................ 15

USB кабелін пайдаланып өнімді компьютерге жалғап, бағдарламалық құралды орнатыңыз
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 16
Желілік кабельді пайдаланып өнімді желіге қосып

, бағдарламалық құралды орнатыңыз

(Mac OS X) ........................................................................................................................... 18

IP мекенжайын конфигурациялау ........................................................................... 18
Бағдарламалық құралды орнату

............................................................................ 19

3 Кіріс науалары жəне шығыс себеттер ................................................................................ 21

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері

................................................................................... 22

Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері

......................................................................................... 26

Науалардың параметрлерін реттеу

...................................................................................... 27

Қағазды салғанда науаны реттеу

.......................................................................... 27

Науаны баспа тапсырмасының параметрлеріне сəйкестендіру үшін реттеңіз

. ........ 27

Науаның параметрлерін басқару тақтасынан реттеңіз

........................................... 28

KKWW

iii

background image

Альтернативті бланк режимі

................................................................................................. 29

1-науа .................................................................................................................................. 30

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары

............................................................... 30

1-науаға қағаз салыңыз ......................................................................................... 31

2-науа жəне 3-науа ............................................................................................................... 33

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары

............................................................... 33

2- науаға жəне 3-науаға салыңыз. .......................................................................... 34

500 парақтық науалар ......................................................................................................... 36

500 парақтық науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары .......................................... 36
500 парақтық науаны жүктеңіз .............................................................................. 37

3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты науа ....................................................................... 39

3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты кіріс сыйымдылығы жəне қағаз бағдары ... 39
3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты науаны салыңыз ...................................... 39

Қағазды шығару опцияларын пайдаланыңыз

........................................................................ 41

Шығару науасы

..................................................................................................... 41

4 Бөліктер, жабдықтар мен аксессуарлар ............................................................................. 43

Бөлшектерге

, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ....................................... 44

HP компаниясының HP шығармаған жабдықтарға қатысты саясаты ....................................... 45
HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы .......................................................... 46
Тонер картриджді шамаланған пайдалану мерзімінің соңына жақындағанда басып шығару

. . 47

Басқару тақтасы арқылы Өте төмен параметрлер опцияларын қосу немесе өшіру

................ 48

Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер

............................................................................... 49

Керек

-жарақтар .................................................................................................................... 52

Тонер картриджі

.................................................................................................................. 53

Тонер картриджін көру

.......................................................................................... 53

Тонер картриджі туралы ақпарат

........................................................................... 54

Тонер картриджін өңдеу

......................................................................... 54

Тонер картриджін сақтау

........................................................................ 54

HP шығармаған тонер картридждеріне қатысты HP саясаты .................... 54

Тонер картриджін ауыстыру

.................................................................................. 55

5 Басып шығару ................................................................................................................. 59

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері

(Windows) ............................................................ 60

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ..................................................................... 61

UPD орнату режимдері ........................................................................... 61

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Windows) ..................................................... 62

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 62

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 62

iv

KKWW

background image

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 63

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Mac OS X) .................................................... 64

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 64

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 64

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 64

Басып шығару тапсырмалары

(Windows) .............................................................................. 66

Басып шығару төте жолын пайдалану

(Windows) ................................................... 66

Басып шығару төте жолдарын жасау

(Windows) .................................................... 68

Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару

(Windows жүйесі) ................. 71

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару

(Windows) ........................................... 73

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару

(Windows) ............................................... 75

Бет бағдарын таңдау

(Windows) ............................................................................ 77

Қағаз түрін таңдау

(Windows) ................................................................................ 79

Түрлі қағазға бірінші немесе соңғы бетті басып шығару

(Windows) ......................... 82

Бет өлшеміне лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Windows) ................................ 85

Кітапша жасау

(Windows) ...................................................................................... 87

Басып шығару тапсырмалары

(Mac OS X) ............................................................................. 89

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрлерін пайдалану

(Mac OS X) ......... 89

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін жасау

(Mac OS X) ...................... 89

Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару

(Mac OS X) ........................... 89

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару

(Mac OS X) .......................................... 90

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару

(Mac OS X) .............................................. 90

Бет бағдарын таңдау

(Mac OS X) ........................................................................... 90

Қағаз түрін таңдау

(Mac OS X) ............................................................................... 90

Мұқаба бетті басып шығару

(Mac OS X) ................................................................. 91

Бет өлшемін лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Mac OS X) ................................. 91

Кітапша жасау

(Mac OS X) ..................................................................................... 91

Қосымша басып шығару тапсырмалары

(Windows) ............................................................... 93

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Windows) ..................................................... 93

Қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ........................................................................... 93

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ....................................................... 94

Су таңбаларды басып шығару

(Windows) .............................................................. 94

Қосымша басып шығару тапсырмалары

(Mac OS X) .............................................................. 95

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Mac OS X) .................................................... 95

Қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) .......................................................................... 95

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) ...................................................... 95

Су таңбаларды басып шығару

(Mac OS X) ............................................................. 96

Басып шығару тапсырмаларын өнімде сақтау

...................................................................... 97

Сақталған тапсырма жасау

(Windows) ................................................................... 97

KKWW

v

background image

Сақталған тапсырманы жасау

(Mac OS X) .............................................................. 99

Сақталған тапсырманы басып шығару

................................................................. 100

Сақталған тапсырманы жою

................................................................................ 100

Тапсырмаларды бөлгіш бетті қосу

(Windows) ..................................................................... 102

HP ePrint қызметін пайдалану .............................................................................................. 103
HP ePrint мобильді драйверін пайдалану ............................................................................. 104
Apple AirPrint функциясын пайдалану ................................................................................. 105

Өнімді

AirPrint функциясына жалғаңыз ................................................................. 105

Өнімнің

AirPrint атауын табу ................................................................................ 105

AirPrint функциясынан басып шығару ................................................................... 106
AirPrint өнім атауын өзгерту ................................................................................. 106
AirPrint проблемаларын шешу ............................................................................. 106

HP Smart Print бағдарламасын пайдалану (Windows) ........................................................... 108
Оңай ашылатын

USB құрылғысынан басып шығару мүмкіндігін пайдалану .......................... 109

Оңай ашылатын

USB құжаттарын басып шығарыңыз ........................................... 110

6 Өнімді басқару .............................................................................................................. 111

IP желі параметрлерін реттеу ............................................................................................. 112

Принтер ортақтасқан дисклеймері

....................................................................... 112

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

............................................................ 112

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз .............................. 112
IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз .............................. 113

HP енгізілген веб- сервері ................................................................................................... 114

Енгізілген НР

веб-серверін ашу ........................................................................... 114

HP енгізілген веб-серверінің мүмкіндіктері ............................................................ 115

Ақпарат қойындысы

............................................................................. 115

Жалпы қойындысы

............................................................................... 116

Басып шығару қойындысы

................................................................... 117

Ақаулықтарды жою қойындысы

............................................................ 117

Қауіпсіздік қойындысы

.......................................................................... 118

HP веб-қызметтері қойындысы .............................................................. 118
Желіге қосылу қойындысы

................................................................... 118

Басқа сілтемелер тізімі

......................................................................... 118

HP қызметтік бағдарламасы (Mac OS X) .............................................................................. 120

HP қызметтік бағдарламасын ашыңыз ................................................................. 120
HP утилитасының функциялары .......................................................................... 120

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ......................................................... 122
Үнемдеу параметрлері

....................................................................................................... 123

EconoMode режимімен басып шығару .................................................................. 123
Жылдамдықты немесе қуатты пайдалануды оңтайландыру

................................. 123

vi

KKWW

background image

Күту режимін реттеу

............................................................................................ 124

Күту режиміне өту кестесін орнату

....................................................................... 124

Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері

......................................................................................... 126

Қауіпсіздік мəлімделері

....................................................................................... 126

IP қауіпсіздігі ........................................................................................................ 126
Өнімге кіру

.......................................................................................................... 126

Жүйе кілтсөзін орнату

......................................................................................... 126

Шифрлау қолдауы

: HP өнімділігі жоғары қауіпсіз қатты дискілер .......................... 127

Форматтаушының қаңқасын құлыптаңыз

............................................................. 127

Өнімінің шағын бағдарламалық құралын жаңарту

............................................................... 128

7 Мəселелерді шешу ......................................................................................................... 129

«Мəселелерді шешу» тексеру парағы ................................................................................. 130
Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар

......................................................................... 132

Зауытта орнатылған əдепкі параметрлерді қалпына келтіру

............................................... 133

Басқару тақтасының анықтамасы

....................................................................................... 134

Қағаз қате беріледі немесе кептеледі

................................................................................. 135

Өнім қағазды тартып алмайды

............................................................................ 135

Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

.................................................... 135

Қағаз кептелістерінің алдын алу

.......................................................................... 136

Кептелістерді жою

............................................................................................................. 137

Кептелу орындары

.............................................................................................. 137

Кептелістерді жою үшін автожылжу

..................................................................... 137

Шығару қалтасы аймағындағы кептелістерді жою

................................................ 138

1-науадағы кептелуді тазалау .............................................................................. 138
2-науадағы немесе 3-науадағы кептелістерді тазалаңыз ...................................... 139
500 парақтық науалардағы кептелістерді тазалау ............................................... 141
3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты науадағы кептелістерді тазалаңыз ......... 143
Тонер картриджінің аймағын кептелістерден тазалаңыз

....................................... 146

Термобекіткіштегі кептелістерді тазалаңыз

.......................................................... 148

Дуплексерді кептелуден тазалаңыз

. .................................................................... 150

Кептелісті жою параметрін өзгертіңіз

.................................................................................. 152

Баспа сапасын жақсарту

.................................................................................................... 153

Əртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару

................................................. 153

Баспа тапсырмасы үшін қағаз түрінің параметрін орнатыңыз

............................... 153

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Windows) .......................................... 153

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Mac OS X) ......................................... 153

Тонер картриджінің күйін тексеру

........................................................................ 154

Тазалағыш бетті басып шығару

........................................................................... 155

Тонер картриджін көрнекі тексеру

........................................................................ 155

KKWW

vii

background image

Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру

........................................................... 156

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ...................... 156
Ортаны тексеру

................................................................................... 156

Үнемдеу режимі параметрлерін тексеру

.............................................................. 157

Басқа принтер драйверін қолданып көру

............................................................. 157

Жеке науа туралануын орнату

............................................................................ 158

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады

.................................................... 160

Өнім басып шығармайды

.................................................................................... 160

Өнім баяу басып шығарады

................................................................................ 161

Оңай қолданылатын

USB баспа ақаулықтарын жою ............................................................ 162

USB құрылғысы енгізілгенде USB ішінен шығару мəзірі ашылмайды ...................... 162
Файл

USB құрылғысынан басып шығармайды ...................................................... 163

Басылатын файл

USB жадынан шығарып алу мəзірінде көрсетілмеген ................. 163

USB байланысының ақауларын жою ................................................................................... 164
Сымсыз желі мəселелерін шешу

........................................................................................ 165

Өнімнің физикалық байланысы нашар

. ................................................................ 165

Компьютер өнім үшін дұрыс емес

IP мекенжайын қолдануда ................................ 165

Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес

. ................................................ 166

Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін пайдалануда

.... 166

Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін

. ........... 166

Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған

. ...................... 166

Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес

. ........................ 166

Өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу

(Windows) .......................................... 167

Өнімнің принтер драйвері

Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ....................... 167

Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік хабары шығарылды

. 167

Өнім

«Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ........................... 167

Mac OS X жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу (Mac OS X) ........ 169

Өнім атауы

«Басып шығару жəне факс» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу»

тізіміндегі өнімдер тізімінде пайда болмайды

....................................................... 169

Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді

. ...................................................... 169

USB кабелімен жалғаған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім «Басып шығару
жəне факс

» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу» тізімінде пайда болмайды .. 169

Бағдарламалық құралды жою

(Windows) ............................................................................ 171

Принтер драйверін жою

(Mac OS X) .................................................................................... 172

Индекс

.............................................................................................................................. 173

viii

KKWW