HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Тапсырмаларды бөлгіш бетті қосу (Windows)

background image

Тапсырмаларды бөлгіш бетті қосу

(Windows)

Өнім сұрыптау тапсырмаларын оңайырақ ету үшін əр басып шығару тапсырмасының басында
бос бетті кірістіре алады

.

ЕСКЕРІМ:

Төмендегі процедура осы параметрді бүкіл басып шығару тапсырмалары үшін

қосады

.

1.

Windows XP, Windows Server 2003 жəне Windows Server 2008 (стандартты
Бастау мəзірінің көрінісін пайдалану

): Start (Бастау) түймешігін, одан соң Printers and

Faxes (Принтерлер мен факстар) түймешігін басыңыз.

Windows XP, Windows Server 2003 жəне Windows Server 2008 (Классикалық
Бастау мəзірінің көрінісін пайдалану

): Start (Бастау), Settings (Параметрлер) жəне

Printers (Принтерлер) опцияларын таңдаңыз.

Windows Vista: Экранның төменгі сол жақ бұрышындағы Windows белгішесін басып,
Панель управления

(Басқару тақтасы) пəрменін, содан кейін Принтеры (Принтерлер)

пəрменін таңдаңыз

.

Windows 7: Экранның төменгі сол жақ бұрышындағы Windows белгішесін басыңыз,
содан кейін Устройства и принтеры

(Құрылғылар мен принтерлеп) тармағын таңдаңыз.

2.

Драйвер белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып

, Properties (Сипаттар) немесе

Printer properties (Принтер сипаттары) мəзірін таңдаңыз.

3.

Алдымен

Device Settings (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін басыңыз.

4.

Параметры установки

(Орнату параметрлері) тізімін ашыңыз.

5.

Разделитель заданий

(Тапсырмаларды бөлгіш) ашылмалы тізімінде Включено

(Қосылған) опциясын таңдаңыз.

6.

Жарайды түймешігін басыңыз

.

102

Бап

5 Басып шығару

KKWW