Pomocník služby HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Používateľská príručka

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a

službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CF235-90923

Edition 2, 11/2012

Poznámky o ochranných známkach

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

sú ochranné známky spoločnosti

Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc.,

registrované v USA a ďalších krajinách/

regiónoch. iPod je ochranná známka

spoločnosti Apple Computer, Inc. Známka

iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite

hudbu.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a

Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Predstavenie produktu ..................................................................................................... 1

Porovnanie produktov ............................................................................................................... 2
Zobrazenia produktu ................................................................................................................ 4

Pohľad na produkt spredu sprava ............................................................................... 4
Pohľad na produkt spredu zľava ................................................................................ 5
Porty rozhrania ......................................................................................................... 6
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 7

Ovládací panel ........................................................................................................................ 8

Rozvrhnutie ovládacieho panela ................................................................................. 8
Pomocník ovládacieho panela .................................................................................... 9

Výkazy produktu .................................................................................................................... 10

2 Pripojenie produktu a inštalácia softvéru ........................................................................ 11

Pripojenie produktu k počítaču pomocou kábla USB a inštalácia softvéru (Windows) ..................... 12
Pripojenie produktu do siete pomocou sieťového kábla a inštalácia softvéru (Windows) ................. 14

Konfigurácia adresy IP ............................................................................................. 14
Inštalácia softvéru ................................................................................................... 15

Pripojenie produktu k počítaču pomocou kábla USB a inštalácia softvéru (Mac OS X) .................... 16
Pripojenie produktu do siete pomocou sieťového kábla a inštalácia softvéru (Mac OS X) ................ 17

Konfigurácia adresy IP ............................................................................................. 17
Inštalácia softvéru ................................................................................................... 18

3 Vstupné zásobníky a výstupné zásobníky ...................................................................... 21

Podporované veľkosti papiera ................................................................................................. 22
Podporované typy papiera ...................................................................................................... 26
Konfigurácia zásobníkov ........................................................................................................ 27

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera ............................................................. 27
Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy ............................................. 27
Pomocou ovládacieho panela nakonfigurujte zásobník. ............................................... 28

Alternatívny režim hlavičkového papiera ................................................................................... 29
Zásobník č. 1 ........................................................................................................................ 30

SKWW

iii

background image

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 30
Plnenie zásobníka č. 1 ............................................................................................ 31

Zásobník č. 2 a zásobník č. 3 ................................................................................................. 33

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 33
Plnenie zásobníka č. 2 a zásobníka č. 3 .................................................................... 34

Zásobníky na 500 hárkov papiera ........................................................................................... 36

Kapacita zásobníka na 500 hárkov a orientácia papiera ............................................ 36
Plnenie zásobníkov na 500 hárkov ........................................................................... 37

Vysokokapacitný zásobník na 3 500 hárkov ............................................................................. 39

Vysoká kapacita vkladania na 3 500 hárkov a orientácia papiera ............................... 39
Plnenie vysokokapacitného zásobníka na 3 500 hárkov .............................................. 39

Používanie výstupných zásobníkov ........................................................................................... 41

Výstupný zásobník .................................................................................................. 41

4 Súčasti, spotrebný materiál a príslušenstvo .................................................................... 43

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ..................................... 44
Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov ................................... 45
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom ............................................................. 46
Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej kazety ............................................ 47
Zapnutie alebo vypnutie možností Nastavenia možnosti Veľmi nízka hladina na ovládacom paneli . 48
Diely vymeniteľné zákazníkom ................................................................................................ 49
Príslušenstvo .......................................................................................................................... 52
Kazeta s tonerom ................................................................................................................... 53

Pohľad na kazetu s tonerom ..................................................................................... 53
Informácie o kazete s tonerom .................................................................................. 54

Recyklácia tonerovej kazety ...................................................................... 54
Skladovanie kaziet s tonerom .................................................................... 54
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu ku kazetám s tonerom od iných výrobcov .. 54

Výmena tonerovej kazety ......................................................................................... 55

5 Tlač ................................................................................................................................ 59

Podporované ovládače tlače (Windows) ................................................................................... 60

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 61

Režimy inštalácie UPD .............................................................................. 61

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................... 62

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 62
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 62
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 62

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 63

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 63
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 63

iv

SKWW

background image

Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 63

Tlačové úlohy (Windows) ........................................................................................................ 64

Používanie klávesovej skratky pre tlač (Windows) ....................................................... 64
Vytvorenie odkazov na tlač (Windows) ...................................................................... 66
Automatická tlač na obidve strany (Windows) ............................................................ 69
Manuálna tlač na obidve strany (Windows) ............................................................... 71
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows) .......................................................... 73
Výber orientácie stránky (Windows) .......................................................................... 75
Výber typu papiera (Windows) ................................................................................. 77
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier (Windows) .................................... 80
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Windows) .............................................. 83
Vytvorenie brožúry (Windows) .................................................................................. 85

Tlačové úlohy (Mac OS X) ....................................................................................................... 87

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ..................................................................... 87
Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ................................................................. 87
Automatická tlač na obidve strany (Mac OS X) ........................................................... 87
Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X) .............................................................. 87
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Mac OS X) ......................................................... 88
Výber orientácie stránky (Mac OS X) ......................................................................... 88
Výber typu papiera (Mac OS X) ................................................................................ 88
Tlač titulnej strany (Mac OS X) .................................................................................. 89
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Max OS X) ............................................ 89
Vytvorenie brožúry (Mac OS X) ................................................................................ 89

Ďalšie tlačové úlohy (Windows) ............................................................................................... 91

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................ 91
Výber veľkosti papiera (Windows) ............................................................................ 91
Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows) ................................................................. 92
Tlač vodotlače (Windows) ........................................................................................ 92

Ďalšie tlačové úlohy (Mac OS X) .............................................................................................. 93

Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X) ........................................................................... 93
Výber veľkosti papiera (Mac OS X) ........................................................................... 93
Výber vlastnej veľkosti papiera (Mac OS X) ............................................................... 93
Tlač vodotlače (Mac OS X) ....................................................................................... 94

Ukladanie tlačových úloh do produktu ...................................................................................... 95

Vytvorenie uloženej úlohy (Windows) ........................................................................ 95
Vytvorenie uloženej úlohy (Max OS X) ....................................................................... 97
Tlač uloženej úlohy ................................................................................................. 98
Odstránenie uloženej úlohy ...................................................................................... 98

Pridanie stránky s oddeľovačom úloh (Windows) ..................................................................... 100
Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................. 101
Používanie ovládača služby HP ePrint Mobile .......................................................................... 102

SKWW

v

background image

Použitie aplikácie Apple AirPrint ............................................................................................ 103

Pripojenie produktu k aplikácii AirPrint .................................................................... 103
Vyhľadanie názvu produktu AirPrint ........................................................................ 103
Tlač z aplikácie AirPrint ......................................................................................... 103
Zmena názvu produktu AirPrint ............................................................................... 104
Riešenie problémov zariadenia AirPrint ................................................................... 104

Používanie aplikácie HP Smart Print (Windows) ....................................................................... 106
Tlač pomocou portu USB s jednoduchým prístupom .................................................................. 107

Tlač dokumentov pomocou portu USB s jednoduchým prístupom ................................. 108

6 Správa produktu .......................................................................................................... 109

Konfigurácia nastavení siete IP .............................................................................................. 110

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ............................................................................. 110
Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ................................................................. 110
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ...... 110
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ...... 111

Vstavaný webový server HP ................................................................................................... 112

Otvorenie vstavaného webového servera HP ............................................................ 112
Funkcie vstavaného webového servera HP ................................................................ 113

Karta Informácie .................................................................................... 113
Karta Všeobecné .................................................................................... 113
Karta Tlačiť ........................................................................................... 114
Karta Riešenie problémov ........................................................................ 115
Karta Zabezpečenie ............................................................................... 115
Karta Webové služby HP ........................................................................ 116
Karta Práca v sieti .................................................................................. 116
Zoznam Iné prepojenia ........................................................................... 116

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 117

Otvorenie aplikácie HP Utility ................................................................................. 117
Funkcie aplikácie HP Utility .................................................................................... 117

Používanie softvéru HP Web Jetadmin .................................................................................... 119
Ekonomické nastavenia ......................................................................................................... 120

Tlač v režime EconoMode ...................................................................................... 120
Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie ..................................................... 120
Nastavenie režimu spánku ..................................................................................... 121
Nastavenie harmonogramu spánku ......................................................................... 121

Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 123

Bezpečnostné vyhlásenia ....................................................................................... 123
IP Security ............................................................................................................ 123
Prihlásenie sa do produktu ..................................................................................... 123
Nastavenie hesla systému ...................................................................................... 123

vi

SKWW

background image

Podpora šifrovania: Vysokovýkonné zabezpečené pevné disky spoločnosti HP ............ 124
Uzamknutie schránky formátovača .......................................................................... 124

Aktualizácia firmvéru produktu .............................................................................................. 125

7 Riešenie problémov ...................................................................................................... 127

Kontrolný zoznam riešenia problémov .................................................................................... 128
Faktory ovplyvňujúce výkon produktu ...................................................................................... 130
Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ........................................................................... 131
Pomocník ovládacieho panela ............................................................................................... 132
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 133

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 133
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 133
Predchádzanie zaseknutiam papiera ....................................................................... 134

Odstránenie zaseknutých médií ............................................................................................. 135

Miesta zaseknutia média ....................................................................................... 135
Automatická navigácia pre odstraňovanie zaseknutého papiera ................................. 135
Odstránenie zaseknutí v oblasti výstupnej priehradky ................................................ 136
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka 1 .................................................................... 136
Odstránenie zaseknutého papiera v zásobníku č. 2 alebo 3 ...................................... 137
Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníkov na 500 hárkov ............................... 139
Odstránenie zaseknutého papiera z vysokokapacitného zásobníka na 3 500 hárkov . . . 141
Odstráňte zaseknuté papiere z priestoru na tonerovú kazetu ...................................... 144
Odstráňte zaseknutý papier v natavovacej jednotke .................................................. 146
Odstraňovanie zaseknutí z duplexnej jednotky ......................................................... 149

Zmena funkcie obnovenia po zaseknutí .................................................................................. 150
Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 151

Tlač z iného softvérového programu ........................................................................ 151
Nastavenie typu papiera pre tlačovú úlohu .............................................................. 151

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) ............................................ 151
Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X) ........................................... 151

Kontrola stavu tonerových kaziet ............................................................................. 152
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 153
Vizuálna kontrola tonerovej kazety .......................................................................... 153
Kontrola papiera a prostredia tlače ......................................................................... 153

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP 153
Kontrola prostredia ................................................................................. 154

Kontrola nastavení režimu EconoMode .................................................................... 154
Vyskúšanie iného ovládača tlače ............................................................................ 155
Nastavenie zarovnania pri individuálnom zásobníku ................................................. 156

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 157

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 157

SKWW

vii

background image

Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 157

Riešenie problémov s tlačou USB s jednoduchým prístupom ....................................................... 158

Po pripojení jednotky USB typu flash sa ponuka Načítať z jednotky USB neotvorí ......... 158
Súbor sa nevytlačí z jednotky USB typu flash ............................................................ 159
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke Načítať z jednotky USB ................. 159

Riešenie problémov s pripojením USB ..................................................................................... 160
Riešenie problémov s káblovou sieťou .................................................................................... 161

Nedostatočné fyzické pripojenie produktu ................................................................ 161
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ....................................................... 161
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ................................................... 162
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci
siete .................................................................................................................... 162
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ....................... 162
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................... 162
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................... 162

Riešenie problémov so softvérom produktu (Windows) .............................................................. 163

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ........................... 163
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie ............................................. 163
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ........................................................... 163

Riešenie problémov so softvérom produktu (Mac OS X) ............................................................. 165

Názov produktu sa nezobrazuje objavuje v zozname produktov zoznamu Print & Fax
(Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) .......................................... 165
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 165
V prípade pripojenia pomocou kábla USB sa produkt po výbere ovládača nezobrazí v
zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ........... 165

Odstránenie softvéru (Windows) ............................................................................................ 167
Odstránenie ovládača tlače (Mac OS X) ................................................................................. 168

Register ............................................................................................................................ 169

viii

SKWW